Ücretli Mimar Sözleşmesi Örneği

MİMARLAR ODASI ………………………….. ŞUBESİ

ÜCRETLİ MİMAR TİP SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

Mimar     İşveren    
Ad-Soyad :   Adı Soyadı :  
T.C. Kimlik No :   T.C. Kimlik No :  
Oda Sicil No :   Ünvanı :  
Diploma No/Yılı :   Vergi Dairesi :  
Vergi No :   Vergi No :  
SSK  No :   SSK/ Bağkur No :  
Adresi   :   Adresi :  

MADDE 2: YAPILACAK HİZMETLER

  • Mimari Proje ve Tasarım Hizmetleri
  • Proje Yönetim ve Koordinasyon Hizmetleri
  • Şantiye Hizmetleri
  • İşveren adına kurumsal ilişkilerin yürütülmesi
  • İşverenin görevlendirdiği mimarlıkla ilgili diğer hizmetler

MADDE 3 : ESER SAHİPLİĞİ ve TELİF HAKKI

Ücretli mimar, tasarladığı ve tasarımcı olarak adının taraflarca belirtildiği mimarlık eserinin / projelerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca sahibidir; müelliflik ve telif hakları kendisine aittir.

MADDE 4 : SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşme ……………………………………… tarihinden başlayıp ………………………………….. tarihinde biter.

MADDE 5 : ÜCRET

İşveren ücretli mimara;

………… yılı ilk altı ayı için aylık olarak net ……………………………………………………………………..TL;

………..  yılı ilk altı ayı için aylık olarak net …………………………………………………………………..TL; ücret ödeyecektir.

(Not: Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereğince ……… yılı için ücretli mimara ödenecek aylık net ücret  ……………………………………………………….. –  az olamaz.)

Ayrıca; ücretli mimarın yaptığı hizmetlerin bittiği zamana kadar aldığı brüt ücret, hizmetlerin Mimarlar Odası asgari ücret tarifesine göre hesaplanan bedelinin %15‘inden az olamaz.Bu konuda çıkacak aksi bir uygulamada Mimarlar Odasının yaptırımları esas alınacaktır. 4 aylık SSK prim bordroları süreleri içinde düzenli olarak Mimarlar Odasına iletilecektir.

MADDE 6 : ÇALIŞMA SÜRESİ

Çalışma süresi haftada 40 saat ve toplam 5 gündür. Bunun dışında yapılacak çalışmalar işveren ve ücretli mimarın karşılıklı rızası ile olur ve fazla mesai sayılır.Fazla mesai saat ücreti; normal çalışma ücretinin (net) saat başına düşen miktarının; normal mesai günlerinde %50, hafta sonu tatil günlerinde %100, resmi ve dini bayram günlerinde %150 oranında yükseltilmesi suretiyle hesaplanır.

MADDE 7 : ÇALIŞMA ORTAMI

İşveren ücretli mimarın çalışmalarını yapabilmesi için çalışma ortamına ilişkin her türlü araç, gereç, mekan, donanım vb. gibi her şeyi temin etmekle yükümlüdür. Ücretli mimarın çalışmalarına ilişkin yol, konaklama, yemek, haberleşme gibi giderlerini karşılamak işverenin sorumluluğundadır.Ayrıca il sınırları dışındaki çalışmalar için, işveren ücretli mimara aylık net maaşının 1/20’si tutarında günlük harcırah ödemekle yükümlüdür.

MADDE 8 : SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşme hükümlerine aykırı iş ve işlemlerin yapılması ve karşı tarafın uyarılarının dikkate almaması hallerinde taraflardan birisi sözleşmeyi fesh edebilir.Sözleşmeyi fesh etmek isteyen taraf bu davranışlarda bulunan tarafa 15 gün süreli ve noter aracılığı ile bir bildirim gönderir; bu süre içerisinde ileri sürülen hususlar düzeltilmez ise fesih hakkı doğar.Ücretli mimarın kıdem ve ihbar tazminatı hakları saklı olmakla birlikte; geçerli bir sebep olmaksızın haksız bir gerekçeyle veya işin tamamından ya da bir kısmından vazgeçilmesi sebebiyle işveren tarafından sözleşmenin feshinin istenmesi durumunda; işveren ücretli mimara bir yıllık net ücretini ödemekle yükümlüdür.

MADDE 9 : ANLAŞMAZLIKLAR

Taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü uzlaşma yoluyla sağlanamadığı taktirde, uzlaşmazlığın bütün taraflarının isteği üzerine Mimarlar Odası’nın hakemliğine başvurulabilinir.   Anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenememesi  halinde, ………………………………..…………… Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 10 : SÖZLEŞME EKLERİ

  • Konuyla ilgili İş Kanunu ve ekleri;
  • 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun,
  • 6235(7303) sayılı TMMOB Kanunu,
  • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
  • İlgili TMMOB yönetmelikleri ve ilgili Mimarlar Odası yönetmelikleri.

İşveren ve ücretli mimarın hakları olan Kıdem tazminatları,İkramiye, genel tatiller, Yıllık ücretli ve ücretsiz izinler ile ilgili düzenlemeler asgari olarak yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.Ek talepler Madde 12’deki özel şartlarda yazıldığı sürece geçerlilik kazanır.

MADDE 11 : KANUNİ İKAMETGAH

İşveren ve Ücretli mimarın madde 1’deki adresleri kanuni ikametgah olarak tasdik ve bu adreslere yapılacak her türlü tebliğin kendilerine yapılmış sayılacağı kabul edilmiştir.

MADDE 12 : ÖZEL ŞARTLAR

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

On iki maddeden ibaret olan bu sözleşme ……………………… tarihinde, İşveren ……………………………….. ile …………. Oda Sicil Numaralı Mimar ……………………………………………………………… tanzim edilip imzalanarak karşılıklı görüşülerek kabul edildiği taraflarca aşağıdaki imzalarıyla beyan edilmiştir.

                                              M İ M A R                                                                        İ Ş V E R EN                                     

                                              Adı-soyadı                                                                Adı-soyadı-kaşesi